Pesquisa
avançada
12870 joguetes

Jogo recentemente visto:

Assassin's Creed Brotherhood (ps3)

Batsugun

Excecutive Producer: Yuko Tataka
Programming: Suki! Suki! Kohchan No-Make, Sigue Hayasato, Ikeda In Naeba, Yoshita2 Sakai the 3rd
Graphic Design: Yuko Tataka, Takeshi Kamamoto, Junya Inoue (Joker Jun)
Character Design: Junya Inoue (Joker Jun)
Music Composer: Yoshita2 Sakai the 3rd