Pesquisa
avançada
13678 joguetes

tu se acha o ardcór das parada?

Atari! Ataaaahri Cine Trash

Trigon

Staff:


Programmer: H. Tsujimoto, H. Okazaki, T. Kitae


Graphics: K. Kakuwa, Y. Noguchi, M. Inafuku


Sound editor: K. Matsubara, K. Yamane


Engineer: M. Idaka, H. Matsuura


Tittle design: M. Yoshihashi, H. Matsuda


my looooord!!! !!